Algemene voorwaarden van GASA GROUP Germany GmbH

Stand: 01-04-2020

§ 1 Bereik van de voorwaarden

De leveringen, diensten en aanbiedingen van GASA GROUP Germany GmbH worden uitsluitend op basis van deze AV uitgevoerd. Ze zijn ook van toepassing op alle toekomstige zakelijke relaties, zelfs als de AV niet uitdrukkelijk opnieuw worden overeengekomen. Uiterlijk op het moment van ontvangst van de goederen of diensten worden de voorwaarden als aanvaard beschouwd. Tegenbevestigingen van de klant of leverancier met verwijzing naar zijn algemene voorwaarden of aankoopvoorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk niet aanvaard. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden alleen wanneer GASA GROUP Germany GmbH deze in tekstvorm heeft bevestigd.

§ 2 Contractuele relatie

Alle verkopen – ook voor zover ze gemaakt zijn met de toestemming van GASA GROUP Germany GmbH via tuinbouwbedrijven - zijn alleen voor rekening van GASA GROUP Germany GmbH. Alleen door een betaling over te maken aan GASA GROUP Germany GmbH zal de koper worden vrijgesteld van zijn betalingsverplichtingen. Overeenkomsten die kopers sluiten met toeleveranciers (tuinbouwbedrijven) zijn alleen bindend voor GASA GROUP Germany GmbH indien dit in tekstvorm is bevestigd door GASA GROUP Germany GmbH. Indien koopovereenkomsten mondeling of telefonisch worden gesloten mits een bevestiging in tekstvorm, is alleen de inhoud van de bevestiging in tekstvorm bindend, tenzij de klant of leverancier onmiddellijk bezwaar maakt.

§ 3 Aanbieding en sluiting van de overeenkomst

Alle aanbiedingen van GASA GROUP Germany GmbH gelden alleen voor bepaalde duur, zolang de voorraad strekt en zijn bovendien vrijblijvend. Orders zijn slechts bindend voor GASA GROUP Germany GmbH, indien ze in tekstvorm zijn bevestigd. Hetzelfde geldt voor toevoegingen, wijzigingen of bijkomende afspraken. Door het verzenden of presenteren van monsterplanten of samples ontstaat geen verplichting om dezelfde maat en textuur aan te leveren. De orders worden onherroepelijk verstrekt aan GASA GROUP Germany GmbH. GASA GROUP Germany GmbH behoudt zich eenzijdig het recht voor om van het contract af te zien, in het bijzonder voor het geval dat de koper stopt met zijn betalingen, indien tegen de koper een insolventieprocedure wordt gestart met betrekking tot zijn activa, hem maatregelen inzake gedwongen tenuitvoerlegging worden opgelegd of als een wisselbrief of cheque van hem wordt geprotesteerd. Reserveringen door de koper zijn bindende afspraken tegenover GASA GROUP Germany GmbH, die de klant verplichten om de bestelde goederen te accepteren. GASA GROUP Germany GmbH biedt geen garantie met betrekking tot de leveringen van toeleveranciers. Reserveringen bij leveranciers door GASA GROUP Germany GmbH worden pas bindend bij ontvangst van de feitelijke bestelling van de klant en de daarop gebaseerde bestelling door GASA GROUP Germany GmbH.

§ 4 Beschikbaarstelling, leveringen en levertermijnen

Levertermijnen en levertijden kunnen als bindend of niet-bindend worden overeengekomen; bindende levertermijnen of levertijden moeten in tekstvorm worden bevestigd door GASA GROUP Germany GmbH. GASA GROUP Germany GmbH heeft het recht om de contractuele service in gedeeltelijke leveringen te verlenen voor zover dit redelijk is voor de koper. Oproeporders moeten in tekstvorm worden gepland. Gedeeltelijke leveringen van leveranciers zijn alleen toegestaan met bevestiging in tekstvorm door GASA GROUP Germany GmbH. In principe is elke geleverde pot van een verplicht, geldig plantenpaspoort voorzien. Labels per pallet, CC of batch vereisen de expliciete, schriftelijke goedkeuring van GASA GROUP Germany GmbH. Mogelijke kosten of schade die voortvloeien uit niet-naleving zijn ten laste van de leverancier. Tenzij anders overeengekomen, wordt de levering uitgevoerd vanaf het moment van verzending binnen de overeengekomen naleveringstermijn. Als de levertermijnen niet worden gerespecteerd, kan de klant het contract opzeggen als hij GASA GROUP Germany GmbH eerst een redelijk levertermijn heeft gegeven, die begint bij ontvangst van de naleveringstermijn in tekstvorm in de kantoren van GASA GROUP Germany GmbH. In geval van overmacht en andere onvoorzienbare, uitzonderlijke en onvrijwillige omstandigheden, zoals stakingen, storingen, problemen met de energietoevoer, vorst, hagel en andere weersinvloeden - zelfs als ze optreden bij de onderaannemer of tijdens het transport – wordt de levertermijn verlengd met de duur van de hinder en de gevolgen ervan. GASA GROUP Germany GmbH kan zich alleen op bovenvermelde omstandigheden beroepen indien zij of haar dienstverlener (bijv. de expediteur) de koper onmiddellijk op de hoogte stelt, tenzij dergelijke omstandigheden reeds algemeen bekend zijn. In geval van niet-levering of onvoldoende belevering van GASA GROUP Germany GmbH door haar leveranciers, is GASA GROUP Germany GmbH geheel of gedeeltelijk vrijgesteld van haar leveringsverplichtingen. GASA GROUP Germany GmbH verbindt zich in dit geval om haar vorderingen tegenover de leverancier op verzoek aan de koper over te dragen. Verdere wettelijke claims van de klant buiten het herroepingsrecht zijn uitgesloten, voor zover deze claims niet gebaseerd zijn op opzet of grove nalatigheid van GASA GROUP Germany GmbH of haar werknemers. Bovendien kan GASA GROUP Germany GmbH in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering door vrachtrijders, het spoor of andere partijen belast met de levering, het transport, de overlading enz., op voorwaarde dat zij de vrachtrijder, enz. zorgvuldig heeft geselecteerd. Tenzij anders overeengekomen, zijn de verpakkings-, verzekerings-, invoer-/vrachtkosten en dergelijke voor rekening van de koper. Als de koper niets verandert aan de levermethode, gebeurt de verzending op de beste manier, naar goeddunken van GASA GROUP Germany GmbH. Transportkosten, tariefwijzigingen, douanekosten, ijs-, hoog- of laagwatertoeslagen kunnen door GASA GROUP Germany GmbH aan de overeengekomen aankoopprijs worden toegevoegd. Verzekering tegen transportschade is alleen op verzoek mogelijk en op kosten van de koper. Alle levertermijnen van leveranciers aan GASA GROUP Germany GmbH zijn vaste levertermijnen.

§ 5 Risico-overdracht en melding van gebreken

Het risico gaat over op de koper zodra de goederen zijn overgedragen aan de koper. Als een zending plaatsvindt, gaat het risico over op de koper zodra de goederen zijn overgedragen aan de persoon die het transport uitvoert of het afleveringspunt voor verzending hebben verlaten, ongeacht of de zending afkomstig is van de plaats van uitvoering en wie de vrachtkosten draagt. Als de goederen klaar zijn voor verzending en de verzending of aanvaarding wordt vertraagd om redenen waarvoor GASA GROUP Germany GmbH niet verantwoordelijk is, gaat het risico over op de koper na ontvangst van de kennisgeving van gereedheid voor verzending. Indien levering ‘franco huis’ wordt overeengekomen, gaat het risico over op de koper bij aflevering aan de koper. Het risico bij leveringen door leveranciers aan GASA GROUP Germany GmbH wordt overgedragen aan GASA GROUP Germany GmbH na acceptatie en voltooide goederencontrole.

Niet-verborgen gebreken van de geleverde goederen moeten door de koper onmiddellijk na ontvangst in tekstvorm worden gemeld. Andere gebreken moeten door de koper onmiddellijk in tekstvorm worden gemeld. Voor bederfelijke goederen (bijvoorbeeld planten, snijbloemen, sla, enz.) kan een klacht alleen binnen 24 uur na levering worden ingediend. Als de aankoop voor beide partijen een commerciële transactie is, gelden onverminderd de bepalingen van §§377 en volgende van het Duitse wetboek van Koophandel. Bij monsterplanten of samples in het algemeen die bijv. met het oog op het controleren van residuen van pesticiden, enz., worden gemengde stalen van een geleverde partij niet erkend, wanneer dit op basis van de etikettering van de afzonderlijke partijen / dozen, enz. afkomstig is van verschillende leveranciers. De koper dient met inachtneming van het gebod op traceerbaarheid volgens art. 18 van Verordening (EG) nr. 178/2002 de etikettering van de aangewezen fabrikant van wie het sample afkomstig is te documenteren. De koper is verplicht GASA GROUP Germany GmbH de mogelijkheid te geven om de goederen door een gemachtigde te laten inspecteren om zo de rechtmatigheid van de klacht te laten controleren. Indien de koper beschikt over de afgekeurde goederen, zonder dat GASA GROUP Germany GmbH afstand heeft gedaan van haar recht op inspectie en onderzoek, is de klacht van de koper ongeldig. Indien de door de koper ingediende klacht ongegrond blijkt te zijn, zal hij GASA GROUP Germany GmbH alle kosten vergoeden die voor het onderzoek zijn gemaakt.

§ 6 Aansprakelijkheid voor defecten en schadevergoeding

In het geval van een gegronde klacht zijn de vorderingen van de koper aanvankelijk beperkt tot vervanging. Als een vervangende levering niet mogelijk is of mislukt, kan een prijsverlaging worden aangevraagd.

Verlies of schade bij spoor- of vrachttransport moet door de koper bij aflevering ‘af fabriek’ bij de vrachtrijder worden gereclameerd en moet door de betreffende vervoerder / expediteur worden bevestigd voordat hij de zending overneemt. Schade bij het transport geeft geen recht op weigering van de goederen. In het geval van levering ‘franco huis’, moet verlies of schade onmiddellijk worden gemeld aan GASA GROUP Germany GmbH en worden genoteerd op de transportdocumenten.

Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor gebreken of schade als gevolg van de volgende redenen:

- Ongeschikt of onrechtmatig gebruik
- Natuurlijke slijtage, gebrekkige of nalatige omgang
- Chemische, elektronische, biologische of soortgelijke invloeden (bijv. ook door straling, hitte, weinig licht, enz.) voor zover ze niet onder de verantwoordelijkheid van GASA GROUP Germany GmbH vallen.

Schadeclaims van de koper, om welke juridische reden dan ook, in het bijzonder wegens niet-naleving van verplichtingen die voortvloeien uit de contractuele verbintenis en onrechtmatig gebruik, zijn uitgesloten. Dit is niet van toepassing voor zover aansprakelijkheid juridisch bindend is, in het bijzonder

- in geval van opzet en grove nalatigheid,
- in geval van schade aan leven, lichaam en gezondheid,
- wegens het bieden van een garantie op de aanwezigheid van een eigenschap,
- in geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen of
- wegens claims met betrekking tot de wetgeving inzake productaansprakelijkheid.

Een wijziging van de bewijslast ten nadele van de koper houdt geen verband met bovenstaande regelingen.

§ 7 Verkoop- en transportverpakkingen

GASA GROUP Germany GmbH verwijst met transporthulpmiddel naar alle objecten die worden gebruikt om een goed te vervoeren. Deze omvatten o.a. CC-containers, EC-containers, europallets. GASA GROUP Germany GmbH biedt de koper een transporthulpmiddel bij wijze van aankoop of op huurbasis. Alle bewegingen van de herbruikbare transporthulpmiddelen worden vastgelegd in rekeningen, als er niet 1 op 1 wordt uitgewisseld. Als er niet 1 op 1 wordt ingewisseld, zal GASA de kosten voor de beschikbaarstelling van de transporthulpmiddelen in rekening brengen.

Transporthulpmiddelen voor het interne transport van goederen op het terrein van GASA GROUP Germany GmbH mogen niet door de klant naar zijn voertuig worden gebracht.

GASA GROUP Germany GmbH maakt een onderscheid tussen verkoop- en transportverpakkingen. Transportverpakking is de verwijderbare verpakking van producten of transporthulpmiddelen, die worden gebruikt voor transport en als bescherming voor de te vervoeren goederen. De verpakking wordt verkocht als wegwerpverpakking tegen actuele prijzen of als herbruikbare verpakking die aan de koper wordt verstrekt tegen de heffing van statiegeld en betaling van een gebruiksvergoeding.

GASA GROUP Germany GmbH neemt deel aan een duaal systeem en neemt daarom geen wegwerpverpakking terug. Leveranciers van GASA GROUP Germany GmbH verbinden zich er ook toe deel te nemen aan een duaal systeem. Als een leverancier dit bewijs niet kan leveren, heft GASA GROUP Germany GmbH een verpakkingstoeslag van 0,25% op de factuur.

Transporthulpmiddelen en herbruikbare verpakkingen moeten door de koper met zorg worden behandeld en in een onberispelijke en schone staat worden teruggebracht. Beschadigde verpakkingen en transporthulpmiddelen worden niet teruggenomen. Retournering is alleen mogelijk binnen het bereik van de door GASA GROUP Germany GmbH geleverde hoeveelheid en alleen na overlegging van de ontvangstbewijzen van GASA GROUP Germany GmbH. De retournering van gelijkwaardige transportmiddelen is toegestaan. Overigens zijn de ‘Leveringsvoorwaarden voor CC’ van GASA GROUP Germany GmbH van toepassing, die in de huidige versie op de website van GASA GROUP Germany GmbH te bekijken zijn.

(https://gasa-germany.com/de/service/408-anlieferbedingungen-cc)

Als de koper of de leverancier in gebreke blijft bij het retourneren van herbruikbare verpakkingen of transporthulpmiddelen, kan GASA GROUP Germany GmbH op het moment van vervanging een schadevergoeding eisen ter hoogte van de vervangingsprijs, waarbij de klant het recht heeft te bewijzen dat GASA GROUP Germany GmbH geen of slecht op beperkte wijze schade heeft geleden. Statiegeld dat door de koper wordt betaald, wordt verrekend met deze schadevergoedingsclaim.

De geldende prijzen, gebruikskosten of statiegelden worden aangekondigd door circulaires, mededelingen of in een andere geschikte vorm.

§ 8 Verwijdering

De verwijdering van wegwerpverpakkingen uit leveringen van GASA GROUP Germany GmbH is een zaak van de koper, onder voorbehoud van wettelijke terugnameplicht of andere wettelijke vereisten.

§ 9 Betalingen

Alle prijzen zijn in EUR exclusief btw. Tenzij anders is overeengekomen, moet de betaling zonder enige aftrek plaatsvinden onmiddellijk na ontvangst van de factuur. Facturen van GASA GROUP Germany GmbH worden uitsluitend per e-mail verzonden. Als de koper een incassomachtiging of een machtiging heeft afgegeven en er gebruik van heeft gemaakt, ziet GASA GROUP Germany GmbH af van de mogelijkheid van herroeping ten aanzien van de betrokken kredietinstelling. De kosten van een buitenlandse overschrijving zijn voor rekening van de koper.

Bij levering op de bestemming wordt de betalingstermijn berekend vanaf de datum van levering. In geval van niet-betaling, vervalt de overeengekomen korting en kan GASA GROUP Germany GmbH ook een vertragingsrente ter waarde van het gebruikelijke bankbedrag verlangen. De koper heeft het recht om te bewijzen dat er door de vertraging geen schade ter waarde van dit bedrag is ontstaan. De wettelijke rente is op zijn minst wel verschuldigd.

De weigering van cheques en wissels wordt uitdrukkelijk voorbehouden aan GASA GROUP Germany GmbH. Acceptatie gebeurt altijd alleen ten behoeve van de vervulling van de betalingsverplichting; de betaling wordt geacht te zijn gedaan wanneer de cheque of wissel wordt bijgeschreven. Kortings- en wisselkosten zijn ten laste van de klant en onmiddellijk opeisbaar. Indien er voor leveringen meerdere wissels of cheques worden gegeven, dan geeft het bestaan van een eerder geprotesteerde wissel of cheque aan GASA GROUP Germany GmbH het recht om het gehele schuldbedrag voortvloeiend uit de handelsrelatie meteen te laten gelden, zelfs als er reeds wissels of cheques zijn gegeven. Een betaling wordt pas geacht te zijn verricht als GASA GROUP Germany GmbH over het bedrag kan beschikken. Alle wederzijdse vorderingen die voortvloeien uit de handelsrelatie worden op een lopende rekening geplaatst waarvoor de bepalingen van §§ 355 en volgende van het Duitse Wetboek van Koophandel gelden. Bankafschriften van GASA GROUP Germany GmbH, die minstens jaarlijks worden uitgegeven, worden beschouwd als goedkeuring van de rekeningen. Het saldo wordt als aanvaard beschouwd wanneer de klant binnen een maand na ontvangst van de goedkeuring van de rekening niet in tekstvorm bezwaar maakt. GASA GROUP Germany GmbH heeft het recht, ondanks andersluidende bepalingen van de klant, om betalingen eerst toe te rekenen aan haar oudere schuld. Als er al kosten of rente zijn ontstaan, heeft GASA GROUP Germany GmbH het recht om de betaling eerst te verrekenen met de kosten, vervolgens met de rente en ten slotte met de prestatie.

De klant heeft alleen recht op verrekening, retentie of korting, zelfs als klachten over gebreken of tegenvorderingen worden ingediend, als de claims rechtsgeldig zijn vastgesteld of onomstreden zijn. De klant heeft echter ook recht op retentie voor tegenvorderingen uit hetzelfde koopcontract.

§ 10 Prestatieproblemen

De aankoopprijs is zonder aanmaning onmiddellijk opeisbaar, als de klant weigert de goederen te accepteren, de afgesproken termijnbetalingen niet nakomt, de wissel niet zoals overeengekomen geeft of verzilvert, of als GASA GROUP Germany GmbH kennis neemt van feiten die de veiligheid van de claim in gevaar kunnen brengen. GASA GROUP Germany GmbH kan zich in bovenstaande gevallen ook terugtrekken uit de koopovereenkomst en een schadevergoeding eisen. In geval van niet-aanvaarding door de koper, kan GASA GROUP Germany GmbH de goederen op kosten en risico van de klant bij zichzelf of bij een derde bewaren of gebruiken op een manier die passend lijkt voor rekening van de klant. Bovendien kan GASA GROUP Germany GmbH 10% van de aankoopprijs als forfaitaire schadevergoeding claimen, onverminderd de mogelijkheid om een hogere werkelijke schadevergoeding te eisen. De klant kan het bewijs leveren dat er geen schade is opgetreden of dat de schade aanzienlijk minder is dan de forfaitaire som. GASA GROUP Germany GmbH behoudt zich tegenover leveranciers het recht voor om bij annuleringen van klanten van GASA GROUP Germany GmbH op basis van overmacht, op haar beurt de betreffende bestelling bij de leverancier van GASA GROUP Germany GmbH op elk moment te annuleren.

§ 11 Eigendomsvoorbehoud

GASA GROUP Germany GmbH behoudt zich de eigendom van de geleverde goederen voor tot de vervulling van alle vorderingen, inclusief de balansvorderingen die GASA GROUP Germany GmbH op grond van een wettelijke reden nu of in de toekomst tegenover de klant heeft (gereserveerde goederen). Als derden toegang hebben tot de gereserveerde goederen (met name inbeslagname), zal de koper verwijzen naar het eigendom van GASA GROUP Germany GmbH en dit onmiddellijk melden. De koper moet GASA GROUP Germany GmbH vergoeden voor alle kosten in verband met de vrijwaring, van welke aard ook. In ieder geval is de koper verplicht om de toegang van derden tot het eigendom van GASA GROUP Germany GmbH af te weren en is hij aansprakelijk voor alle schade en kosten die het gevolg kunnen zijn van dergelijke toegang door derden.

De koper heeft het recht om de gereserveerde goederen te verwerken en te verkopen in het kader van de normale gang van zaken, zolang hij niet in gebreke is. De koper wijst hierbij de vorderingen en rechten die voortkomen uit de verkoop of een andere juridische reden (verzekering, onrechtmatige daad) met betrekking tot de gereserveerde goederen ter waarde van het bedrag van de gereserveerde goederen toe aan GASA GROUP Germany GmbH als zekerheid. In deze gevallen verbindt de koper zich ertoe een overeenkomstige nota in zijn boeken of op zijn facturen aan te brengen, of op zijn minst in de lijst van openstaande debiteurenposten voor elke afzonderlijke claim, met vermelding van het tijdstip van de cessie en de naam van de cessionaris. GASA GROUP Germany GmbH geeft hem op herroepelijke wijze de macht om de vorderingen die zijn toegewezen aan GASA GROUP Germany GmbH voor haar rekening op eigen naam te innen. Deze inningsmachtiging kan alleen worden ingetrokken als een andersluidende overeenkomst in tekstvorm is gesloten met GASA GROUP Germany.

Indien de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust, onscheidbaar zijn vermengd met andere goederen, zal GASA GROUP Germany GmbH de mede-eigendom van de unitaire goederen verkrijgen voor een aandeel dat overeenkomt met de waarde van hun gereserveerde goederen in verhouding tot de waarde van de vermengde goederen op het tijdstip van vermenging. Door de gereserveerde goederen te bewerken of te verwerken, verkrijgt GASA GROUP Germany GmbH het eigendom van de nieuwe goederen; de klant bewaart deze voor GASA GROUP Germany GmbH. De goederen die het resultaat zijn van vermenging of verwerking zijn voorbehouden goederen in de zin van deze bepaling. De klant is gerechtigd om de goederen, met inbegrip van de goederen die ontstaan zijn door vermenging of verwerking, door te verkopen, alleen in het kader van zijn lopende bedrijfsactiviteiten. Hij is niet gemachtigd om deze goederen op een andere manier ter beschikking te stellen, in het bijzonder verpanding of overdracht van de eigendomstitel.

§ 12 Kwaliteit

Naast de AV is GASA GROUP Germany GmbH onderworpen aan de contractuele en commerciële kwaliteitsnormen. De leverancier zorgt ervoor dat de fabrieksleveringen voldoen aan alle wettelijke vereisten in Duitsland en de EU. De leverancier garandeert raszuivere, ziektevrije en onkruidvrije leveringen en zorgt voor traceerbare teelt. De leverancier besteedt bijzondere aandacht aan het voldoen aan alle gezondheids- en gewasbeschermingsvereisten, de juiste documentatie en etikettering. Steekproefcontroles van GASA GROUP Germany GmbH worden uitgevoerd volgens AQL 2.5 testniveau II volgens DIN 2859. Zichtbare gebreken moeten binnen twee werkdagen worden gemeld. Verborgen gebreken moeten onverwijld worden gemeld.

§ 13 Plaats van uitvoering

Tenzij anders overeengekomen, is de plaats van uitvoering de maatschappelijke zetel van GASA GROUP Germany GmbH in Kevelaer.

§ 14 Toepasselijk recht, rechtsgebied, gedeeltelijke nietigheid

a) Op alle contracten met GASA GROUP Germany GmbH is uitsluitend de Duitse wetgeving van toepassing, met uitzondering van de wetten op de internationale verkoop van roerende zaken en het VN-kooprecht, zelfs als de klant zijn hoofdkantoor in het buitenland heeft.
b) Voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie, indien de koper een geregistreerde handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een bijzonder publiekrechtelijk fonds is, moet de klacht worden ingediend bij de rechtbank die bevoegd is voor de hoofdzetel van GASA GROUP Germany GmbH. GASA GROUP Germany GmbH is vrij om een klacht in te dienen bij het hoofdkantoor van de klant.
c) Hetzelfde rechtsgebied is bevoegd wanneer de klant geen algemeen rechtsgebied in Duitsland heeft, na het sluiten van het contract zijn woonplaats of gewone verblijfplaats buiten Duitsland heeft gevestigd of zijn woonplaats of gewone verblijfplaats op het moment van het indienen van de klacht niet gekend is.
d) Overdracht van rechten en verplichtingen uit het met GASA GROUP Germany GmbH gesloten contract vereist de goedkeuring in tekstvorm van GASA GROUP Germany GmbH om geldig te zijn.

§ 15 Salvatorische clausule

Mocht een bepaling in de voorwaarden van het bedrijf of binnen de andere contractuele overeenkomst met de contractpartner van GASA GROUP Germany GmbH ongeldig zijn of worden, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van alle andere bepalingen van de contractuele overeenkomsten en de algemene voorwaarden. De toegestane effectieve regeling die het dichtst bij de betekenis en het doel van de ongeldige bepaling ligt, is dan van toepassing zoals overeengekomen.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Services
GoogleMaps
Accept
Decline